Pràctiques a l'empresa (FCT)

INFORMACIÓ SOBRE ELS ACORDS DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL

QUÈ SÓN LES PRÀCTIQUES EN ALTERNANÇA?

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d'ensenyaments postobligatoris en centres de treball situats a l'entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments.

Amb l’ FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

 • Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu. (Qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).

QUÈ OFEREIXEN A L’EMPRESA?

 • La captació de futurs operaris especialitzats.
 • Col·laborar en la formació dels joves aprenents.
 • Oferir l'accés dels joves a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres educatius.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

QUÈ SUPOSEN PER A L’ALUMNE?

 • El coneixement del món laboral i de l'empresa.
 • La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
 • L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L'apropament a la cultura d'empresa.
 • L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
 • L' inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del mòdul de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

QUÈ ÉS UN ACORD DE COL·LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre l'escola i l'empresa, per tal que alumnes d'ensenyaments secundaris post-obligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

Un acord de col·laboració (o acord de pràctiques) no és un contracte de treball, i l’alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte d’altri; per tant, no pot ser aplicada cap normativa laboral que reguli les relacions laborals, així com el Decret de 26 de juliol de 1957, sobre treballs prohibits a menors.

Al mateix temps, és evident que l’alumnat en pràctiques ha de conèixer els riscos laborals de l’activitat professional. Abans d’iniciar el període de pràctiques, el centre docent ha de garantir que l’alumnat rebi una formació curricular bàsica en prevenció de riscos laborals (equivalent al certificat de nivell bàsic de PRL).

COM S’ESTABLEIX UN ACORD?

Un cop establertes les condicions entre l'escola i el centre de treball, s'ha d'emplenar i signar el model oficial d’acord que facilita l'escola. Aquest acord ha de ser autoritzat pel Servei de Relacions Escola-Empresa de la Direcció General de Formació Professional. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l’acord autoritzat.

DURADA I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la següent:

IEA: 317H SMX: 350h IT: 317H STI: 350H DAW: 317H ARI:350H

 • Les pràctiques es realitzaran des de les 8 fins a les 22 hores.
 • Es poden realitzar de dilluns a dissabte, excepte els dies festius.
 • S’ha de garantir que l’alumne faci un mes de vacances, prioritàriament al mes d’agost, i que aquest període quedi explicitat en el conveni.
 • Un màxim de quatre hores diàries, de forma simultània amb les hores lectives del cicle, sense ultrapassar les vint hores setmanals.  Un màxim de vuit hores diàries, si no concorren amb les hores lectives del cicle, sense ultrapassar 40 hores setmanals.
 • La Direcció General de Formació Professional podrà autoritzar altres distribucions horàries.

REQUISITS REFERENTS A L’ALUMNE

 • Les pràctiques es podran iniciar a partir del 15 de març de primer curs i prioritàriament al 2on curs.

REQUISITS REFERENTS A L’EMPRESA

 • Garantir la seguretat personal de l’alumne i que al seu costat hi haurà un professional que realitza tasques iguals o afins de la seva especialitat.
 • Realitzar un control i seguiment de les pràctiques.

LLOC DE PRÀCTIQUES

En el moment de l’establiment de l’acord, el centre i l’empresa pactaran el lloc on es realitzaran les practiques. Les practiques es poden realitzar a la mateixa empresa, a una filial o sucursal de l’empresa i en el cas d’empreses d’instal·lacions o serveis, de forma “itinerant”.

Les empreses de treball temporal (ETT), gestories o similars, només podran signar conveni per tenir alumnes a les seves pròpies instal·lacions.

CONTROL I SEGUIMENT

 • Al centre docent: El coordinador de formació professional. Els tutors de pràctiques professionals.
 • A l'empresa: Una persona responsable (tutor d'empresa), que en fa el seguiment amb el coordinador de formació professional o de pràctiques professionals del centre educatiu, del Pla d'activitats que l'alumne ha de realitzar a l'empresa
 • A l'Administració: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s'ocupa d'autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d'aquestes pràctiques.

ASSEGURANÇA

Tots els alumnes matriculats tenen cobertura d’assegurança escolar. El centre informarà del llistat dels centres assistencials que donen cobertura a l’ esmentada assegurança. En el cas d’accident durant les practiques o in itinere, l’alumne pot ser assistit Centre d'Assistència Primària (CAP), Hospital Públic o qualsevol centre públic de l’Institut Català de la Salut o centre concertat que indiqui el centre educatiu. Sempre s’ha de trucar a secretaria per avisar de l’accident, per tal de poder preparar la documentació necessària per a que l’alumne sigui atès.

EL QUADERN DE PRÀCTIQUES

El quadern de pràctiques inclourà totes les dades de l’escola, l’empresa i l’alumne/a, i també l’horari, durada i assistència, així com el pla d’activitats, els informes periòdics i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne/a porta a terme a l’empresa. L’alumne/a haurà d’introduir diàriament les activitats realitzades a l’empresa i serà el responsable de l’informe periòdic mensual. Aquest quadern li serveix a l’alumne com a currículum de la seva primera experiència en el món del treball.

NORMATIVA LEGAL

 • ORDRE EDC/21/2006,  de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 4567, de 07.06.2006)
 • ORDRE ENS/193/2002,de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002).
 • ORDRE EDU/416/2007,  de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.
 • ORDRE ENS/241/2015,  de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.

Patricia Salinas Martinez
Coordinadora Relacions Escola – Empresa
psalinas@fpllefia.com
www.fpllefia.net

RECURSOS ALUMNES

RECURSOS EMPRESES

Manual FCT:
Tutor - Empresa

Informació de contacte

Patricia Salinas Martinez

Coordinadora Relacions Escola – Empresa

psalinas@fpllefia.com

ORIENTACIÓ FCT PER L'ALUMNAT

Abans de començar les pràctiques

El tutor/a ha realitzat el contacte amb l'empresa i ha acordat les activitats que desenvoluparàs i ha preparat la documentació de l’acord de pràctiques. Has estat informat de la data i hora que t'has de presentar a l'empresa i de la persona que t'atendrà.

El primer dia

Sempre és molt important la màxima puntualitat, però especialment en aquesta primera trobada (no n'hi ha una segona oportunitat per causar una primera bona impressió).
També cal portar les tres còpies de l‘acord que t’ha entregat el tutor/a. Tan aviat com sigui possible, has de retornar una còpia al tutor/a FCT, amb totes les signatures i segells. L'Empresa es quedarà una còpia i tu una altra. Si l’alumne no retorna l’acord de l’Escola abans de 20 dies, l’Escola podrà cancel·lar l’acord i l’alumne automàticament renunciarà a les pràctiques.

Què esperen de mi a l'empresa?

No esperen un/a professional amb experiència, perquè estàs acabant la teva formació. Esperen rebre una persona responsable, amb bon tracte, amb ganes d'aprendre, oberta a les indicacions i orientacions que puguin rebre.
Les "dificultats" per adaptar-se a l'empresa han estat sempre per manca d'atenció o de responsabilitat, per donar un tracte incorrecte, manca de respecte o no posar "ganes de fer" les tasques, ja que aquestes actituds poden produir mermes de material, avaries en equips o instal·lacions, ...
En aquests casos, greus o reiteratius, l'empresa o el tutor/a pot demanar la baixa de la col·laboració i et pot quedar el mòdul d'FCT suspès.

Com s’avalua l’FCT?

Els resultats d’aprenentatge que s’avaluen són el següents:

RA1 Valoració del coneixement de l'empresa i de la seva organització (sector, estructira organitzativa, clients, etc.)

RA2 Valoració de les actituds ètiques i laborals: (entre d’altres):

 • Compleix l'horari.

 • Mostra una presentació personal adequada.

 • És responsable en l'execució de les tasques.

 • S'adapta als canvis de les tasques assignades.

 • Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

 • Valora la importància de la seva activitat professional.

 • Manté organitzada la seva àrea de treball.

 • Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

 • Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

 • Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

RA3 Valoració dels procediments de treball de les activitats formatives:

 • Executa les tasques segons els procediments establerts.
 • Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatge, equips i eines.

 • Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

 • Interpreta i expressa la informació amb terminologia o simbologia i els mitjans propis de treball.

 • Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i proposa possibles solucions.

Normes

Sempre s'han de seguir les normes establertes a l'empresa i les indicacions particulars del tutor/a que tinguis al lloc de treball.  Has de ser molt curós/a en la utilització d'equipaments, materials i espais. En tot moment has de ser molt respectuós/a en el tracte amb els teus companys/es.

Assistència

A les pràctiques s'ha d'assistir tots els dies, segons el calendari escolar. Com moltes vegades l'empresa desconeix aquest calendari, cal que informis amb antelació quan n’hi ha festa al centre i no és festa a la localitat on tu estàs fent les pràctiques.
També cal que avisis amb antelació tant a l’empresa com a l’escola, en el cas que per alguna raó justificada no puguis anar a l’empresa (visita mèdica) i aportar sempre el document justificatiu de l’absència.
Les hores i dies que no assisteixis, sempre s'han de "recuperar", perquè al final del període de pràctiques les hores reals realitzades han de superar sempre les mínimes establertes en el currículum del cicle.
En cas de faltes d'assistència injustificades o sense el coneixement del teu tutor/a del centre es pot demanar la baixa de la col·laboració i et pot quedar el mòdul d'FCT suspès.

Confidencialitat

L’alumnat ha de respectar la política de protecció de dades i confidencialitat i la imatge corporativa establerta al centre de treball o entitat col·laboradora.

Incidències

Mitjançant visites i altres medis, el teu tutor/a realitza el seguiment de les tasques que desenvolupes a l'empresa.
Si en algun moment penses que les coses no funcionen correctament, cal que informis al teu tutor/a i no prenguis decisions pel teu compte, com deixar d'assistir, no realitzar les tasques....

Accidents durant les pràctiques

En el cas d’accident durant les practiques o in itinere, l’alumne pot ser assistit Centre d'Assistència Primària (CAP), Hospital Públic o qualsevol centre públic de l’Institut Català de la Salut o centre concertat per la mútua del centre educatiu..
Sempre s’ha de trucar a secretaria per avisar de l’accident.

Obligacions de l’alumnat

L’alumnat no té, en cap cas, vinculació o relació laboral amb l’empresa. L’alumnat no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa o entitat en concepte de retribució per la realització de la formació en centres de treball.

 1. Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i informar de les activitats diàries executades d’entre les previstes en el Pla d’activitats.
 2. Emplenar el quadern de pràctiques.
 3. Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

L’alumnat en pràctiques no té responsabilitat respecte de les tasques que li siguin encomanades que hagi dut a terme en el marc de l’acord amb l’entitat col·laboradora o en les quals hagi participat, però sí que en té respecte a les actuacions realitzades a títol individual.

El quadern de pràctiques telemàtic

El quadern de pràctiques telemàtic es realitza mitjançant la plataforma qBID per a l’alumnat: https://apps.cambrescat.es:8003/sBidAlumne/

 • Activitat diària: Com a tasca principal, l’alumnat ha de registrar les activitats que ha fet al centre de treball durant el dia. Des de l’agenda pot registrar aquestes dades i veure quins dies ha de completar. L’alumnat ha d’informar dels festius específics de la seva localitat així com les absències que es puguin donar. Aquest registre periòdic és obligatori per poder avaluar la FCT.
 • Informe mensual: A final de cada mes, s’ha de gestionar l’informe mensual. Per això, cal que l’alumnat hagi gestionat totes les activitats diàries del període. L’alumnat ha valorar les activitats realitzades durant el mes (com a molt tard el dia 5 de cada mes) i informar al tutor d’empresa de que ha de fer les seves valoracions.

En el cas que l’alumne no compleixi amb els seguiments diaris. els informes mensuals o l’assistència a les tutories FCT, el Tutor FCT enviarà, per email, un avís informatiu. Arribats al tercer avís, el Tutor FCT podrà cancel·lar l’acord de pràctiques. En aquest cas, l’alumne haurà de buscar pels seus mitjans, una empresa en la que pugui fer les hores que li manquen per realitzar de les pràctiques FCT.

 • Qüestionari final de l’FPCT de l’alumnat:  En finalitzar el dossier, l’alumnat ha de respondre un qüestionari totalment anònim per valorar la formació pràctica.

I recorda que en qualsevol moment et pots adreçar al teu tutor/a del centre per solventar les qüestions que puguis tenir:

Patrícia Salinas - Centre de Formació Professional Llefià
Formació en Centres de Treball
93.388.32.98
psalinas@fpllefia.com
www.fpllefia.com

mapa FPLlefià

Com arribar?

C./ Sèquia 1 Badalona 08913

Metro:

Artigues-Sant Adrià (L2)

Llefiá (L10) Autobús TMB: 44

Autobusos TUSGSAL:

3, B18,B22, B23, B24, B25, B26, B30, 801

Contacte:

Tel: 933 883 298

info@fpllefia.com

Horari secretaria:

Matins: 9h a 13h De dilluns a divendres

Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 15,30h a 17:30h

© 2024 Centre de formació profesional LLefià. Tots els drets reservats. --- Avis legal