Servei Reconeixement

Servei de reconeixement en la Formació Professional

Què és?

Es us servei que presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 18€ per Unitat Formativa que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Carta de compromís de qualitat dels serveis. Cliqueu aquí 

Oferta de places del nostre centre per cicle formatiu:

Instal·lacions elèctriques i automàtiques               per definir.

Sistemes microinformàtics i xarxes                       per definir.

Requisits per accedir al servei:

a)      18 anys complerts.

b)      Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

c)       Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.

d)      No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

Procediment d’inscripció. Instruccions per a fer la sol·licitud i criteris d’admissió :

Criteris d’admissió:

Es prioritzaran els següents criteris d'admissió:

  • L’existència de familiars d’alumnes escolaritzats al centre fins a segon grau.
  • La proximitat del domicili familiar al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball.
  • Treballadors d’empreses que col·laboren amb el centre (FCT, formació contínua, ...)
  • Haver fet la fase d'orientació i assessorament en el nostre centre.
  • En cas de situació d’empat un cop s’han aplicat els criteris de prioritat, l’ordenació de sol·licituds es farà per sorteig.

Procés d'inscripció: per definir.

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement: (per definir) a secretaria

Publicació de la llista provisional d’admesos: per definir.

Reclamacións a la llista provisional de persones admeses: per definir.

Publicació de la llista d’admesos: per definir.

Preu del Servei: 18€ per UF reconeguda.

Pagament del servei: El pagament es farà en efectiu en el moment de presentar la documentació al centre

Canal de comunicació amb els aspirants: El canal de comunicació amb els aspirants admesos o en llista d’espera serà inicialment mitjançant la publicació a la web del centre. Posteriorment s'usarà el telèfon o el correu electrònic segons els casos.

Inscripció al servei de reconeixement: (per definir.) a secretaria.

Les persones admeses hauran de presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

Calendari del servei de reconeixment: Pendent d'informar.

RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures lexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Advertiment:  En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei. La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.

mapa FPLlefià

Com arribar?

C./ Sèquia 1 Badalona 08913

Metro:

Artigues-Sant Adrià (L2)

Llefiá (L10) Autobús TMB: 44

Autobusos TUSGSAL:

3, B18,B22, B23, B24, B25, B26, B30, 801

Contacte:

Tel: 933 883 298

info@fpllefia.com

Horari secretaria:

Matins: 9h a 13h De dilluns a divendres

Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 15,30h a 17:30h

© 2024 Centre de formació profesional LLefià. Tots els drets reservats. --- Avis legal